tỉ số tỉ lệ 2 in 1 Trò chơi tứ tấu


Các trò chơi tứ tấu không phức tạp lắm và phụ thuộc rất nhiều vào một thợ máy. Những trò chơi này thường được chơi như sau. Một người chơi sẽ có một bàn tay của thẻ và đến lượt họ, họ có thể yêu cầu một người chơi cho một thẻ theo một số định dạng, chẳng hạn như bằng cách yêu cầu một bộ đồ cụ thể, mệnh giá hoặc kết hợp cả hai. Nếu thành công, một người chơi có thể tiếp tục hỏi cho đến khi không thành công.

Những ví dụ bao gồm: