quay video màn hình Thêm trò chơi


Mục tiêu trong việc thêm trò chơi là để tiếp cận chung hoặc tránh giá trị số. Thẻ được phát từ tay và các giá trị của chúng có tổng cộng để đạt được các mục tiêu nói trên. 

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng cribbage vì trong giai đoạn đầu của trò chơi có một giá trị mà bạn không nên vượt quá, đó là 31.

Những ví dụ bao gồm: