g365 code Trò chơi linh tinh


Trang này là cho tất cả các trò chơi chưa tìm thấy một ngôi nhà. Những trò chơi này có các cơ chế tải vua bài online đặc biệt khiến chúng không phù hợp trong các loại của các loại trò chơi khác.

Những ví dụ bao gồm:

  • Dingo- Một trò chơi được thực hiện nghiêm ngặt cho 4 người chơi. Người chơi ghi điểm bằng cách khớp với thỏ (thẻ kim da phi pha cương) với dingoes (thẻ tim) hoặc sói (thẻ đen) có cùng thứ hạng thẻ.